Biểu Mẫu Đăng Nhập Chỉ Sử Dụng HTML & CSS

Biểu mẫu đăng nhập là một phần quan trọng của hầu hết các trang web, cho phép người dùng truy cập và tương tác với nội dung. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một biểu mẫu đăng nhập đơn giản chỉ bằng sử dụng HTML và CSS. Không cần sử dụng các ngôn ngữ lập trình phía máy chủ phức tạp như PHP hoặc JavaScript, bạn có thể tạo một biểu mẫu đăng nhập hoạt động và thẩm mỹ chỉ bằng HTML và CSS.

I: Bạn có thể tham khảo qua video này
Biểu Mẫu Đăng Nhập Chỉ Sử Dụng HTML & CSS

II. Tạo Biểu Mẫu Đăng Nhập HTML

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một biểu mẫu đăng nhập đơn giản bằng HTML. Dưới đây là mã HTML cơ bản:

<!DOCTYPE html>
<!-- Created By wwww.CodingDung.com -->
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Login Form Design | wwww.codingdung.com</title>
   <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
   <div class="wrapper">
     <div class="title">
      Login Form
     </div>
     <form action="#">
      <div class="field">
        <input type="text" required>
        <label>Email Address</label>
      </div>
      <div class="field">
        <input type="password" required>
        <label>Password</label>
      </div>
      <div class="content">
        <div class="checkbox">
         <input type="checkbox" id="remember-me">
         <label for="remember-me">Remember me</label>
        </div>
        <div class="pass-link">
         <a href="#">Forgot password?</a>
        </div>
      </div>
      <div class="field">
        <input type="submit" value="Login">
      </div>
      <div class="signup-link">
        Not a member? <a href="#">Signup now</a>
      </div>
     </form>
   </div>
  </body>
</html>

III. Tạo Giao Diện Bằng CSS

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo giao diện cho biểu mẫu đăng nhập bằng CSS. Dưới đây là mã CSS để thiết kế giao diện:

@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:400,500,600,700&display=swap');

* {
  margin   : 0;
  padding  : 0;
  box-sizing : border-box;
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
}

html,
body {
  display   : grid;
  height    : 100%;
  width    : 100%;
  place-items : center;
  background  : #f2f2f2;
  /* background: linear-gradient(-135deg, #c850c0, #4158d0); */
}

::selection {
  background: #4158d0;
  color   : #fff;
}

.wrapper {
  width    : 380px;
  background  : #fff;
  border-radius: 15px;
  box-shadow  : 0px 15px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.wrapper .title {
  font-size  : 25px;
  font-weight : 600;
  text-align  : center;
  line-height : 100px;
  color    : #fff;
  user-select : none;
  border-radius: 15px 15px 0 0;
  background  : linear-gradient(-135deg, #5BA8A0, #CBE5AE);
}

.wrapper form {
  padding: 10px 30px 50px 30px;
}

.wrapper form .field {
  height  : 50px;
  width   : 100%;
  margin-top: 20px;
  position : relative;
}

.wrapper form .field input {
  height    : 100%;
  width    : 100%;
  outline   : none;
  font-size  : 13px;
  padding-left : 20px;
  border    : 1px solid lightgrey;
  border-radius: 25px;
  transition  : all 0.3s ease;
}

.wrapper form .field input:focus,
form .field input:valid {
  border-color: #4158d0;
}

.wrapper form .field label {
  position   : absolute;
  top      : 50%;
  left     : 20px;
  color     : #999999;
  font-weight  : 400;
  font-size   : 13px;
  pointer-events: none;
  transform   : translateY(-50%);
  transition  : all 0.3s ease;
}

form .field input:focus~label,
form .field input:valid~label {
  top    : 0%;
  font-size : 13px;
  color   : #4158d0;
  background: #fff;
  transform : translateY(-50%);
}

form .content {
  display    : flex;
  width     : 100%;
  height     : 50px;
  font-size   : 13px;
  align-items  : center;
  justify-content: space-around;
}

form .content .checkbox {
  display    : flex;
  align-items  : center;
  justify-content: center;
}

form .content input {
  width   : 15px;
  height  : 15px;
  background: red;
}

form .content label {
  color    : #262626;
  user-select : none;
  padding-left: 5px;
}

form .content .pass-link {
  color: "";
}

form .field input[type="submit"] {
  color    : #fff;
  border   : none;
  padding-left: 0;
  margin-top : -10px;
  font-size  : 15px;
  font-weight : 500;
  cursor   : pointer;
  background : linear-gradient(-135deg, #5BA8A0, #CBE5AE);
  transition : all 0.3s ease;
}

form .field input[type="submit"]:active {
  transform: scale(0.95);
}

form .signup-link {
  color   : #262626;
  margin-top: 20px;
  text-align: center;
  font-size : 13px;
}

form .pass-link a,
form .signup-link a {
  color     : #4158d0;
  text-decoration: none;
}

form .pass-link a:hover,
form .signup-link a:hover {
  text-decoration: underline;
}

Việc tạo biểu mẫu đăng nhập chỉ bằng HTML và CSS có thể đơn giản và hiệu quả. Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu này để phù hợp với thiết kế của trang web của bạn. Với sự linh hoạt của HTML và CSS, bạn có thể tạo ra các biểu mẫu đăng nhập tùy chỉnh mà không cần sử dụng các ngôn ngữ lập trình phức tạp.

Và bạn cũng có thể download code trực tiếp tại đây:

Total
0
Shares
Trả lời
Previous Post

Cách xác thực email trong HTML CSS & JavaScript. Trình kiểm tra email

Next Post

Crafting a Stunning and SEO-Friendly Website Using HTML and CSS

Related Posts